Statut Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny stowarzyszenia
§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Urologiczne (w skrócie PTU), zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z chwilą wpisania do rejestru Stowarzyszeń nabywa osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4.

Stowarzyszenie może powoływać oddziały, które będą posiadały osobowość prawną, podlegające rejestracji przez właściwe sądy rejestrowe, oraz sekcje działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu, a także filie, zakłady i przedstawicielstwa prowadzące działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania, a także związku stowarzyszeń.

§ 6.

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnych z napisem: POLSKIE TOWARZYSTWO UROLOGICZNE ODDZIAŁ (nazwa oddziału), POLSKIE TOWARZYSTWO UROLOGICZNE SEKCJA (nazwa sekcji).

§ 7.

Stowarzyszenie używa następującego znaku graficznego:

logo PTU
Rozdział II
Cele stowarzyszenia i środki działania
§ 1.

Stowarzyszenie ma charakter naukowy i społeczno-zawodowy.

§ 2.

Cele Stowarzyszenia są następujące:

 1. praca nad postępem urologii w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. reprezentowanie interesów lekarzy pracujących w dziedzinie urologii oraz członków Stowarzyszenia wobec władz publicznych, zawodowych i samorządowych w kraju i za granicą,
 3. szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie urologii oraz współpracujących z urologami,
 4. zachęcanie i wdrażanie lekarzy pracujących w dziedzinie urologii do pracy naukowej,
 5. współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki na rzecz rozwoju urologii,
 6. kształtowanie i utrwalanie postaw etycznych wśród członków Stowarzyszenia,
 7. współudział w organizowaniu opieki urologicznej dla chorych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. współudział w ustalaniu programu i organizacji nauczania przed- i podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego w dziedzinie urologii,
 9. integracja środowiska zawodowego lekarzy pracujących w dziedzinie urologii i reprezentacja w sprawach socjalno-bytowych swoich członków oraz ogółu zatrudnionych i współpracujących z urologią,
 10. pielęgnowanie tradycji i upowszechnianie wiedzy o historii urologii polskiej.
§ 3.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 4.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. organizację posiedzeń i zjazdów naukowych,
 2. prowadzenie kursów i wykładów zarówno dla członków Stowarzyszenia, jak i dla lekarzy innych specjalności,
 3. popularyzację zagadnień związanych z chorobami urologicznymi,
 4. działalność szkoleniową i wydawniczą,
 5. współpracę z innymi towarzystwami naukowymi, instytucjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i samorządowymi w kraju i za granicą,
 6. współdziałanie z Izbami Lekarskimi,
 7. inicjowanie badań naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe,
 8. nagradzanie prac naukowych,
 9. przyznawanie stypendiów naukowych,
 10. promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami urologicznymi w kraju i za granicą,
 11. konsultacje w sprawach wyposażenia i organizacji placówek urologicznych,
 12. współdziałanie z władzami publicznymi, Izbami Lekarskimi w organizacji opieki urologicznej w Polsce,
 13. współpracę z uczelniami medycznymi, instytucjami naukowymi, władzami publicznymi w opracowaniu programów nauczania urologii, a także programów i organizacji specjalizacji w zakresie urologii oraz innych dyscyplin, w których niezbędna jest znajomość urologii,
 14. udział przedstawicieli Stowarzyszenia w komisjach przeprowadzających egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów urologicznych,
 15. współpracę z konsultantami w zakresie urologii,
 16. współdziałanie z właściwymi władzami publicznymi zawodowymi oraz Izbami Lekarskimi w sprawach socjalno-bytowych swoich członków,
 17. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów związanych z historią urologii polskiej,
 18. podejmowanie wszelkich innych prac służących realizacji celów statutowych.
§ 5.
 1. Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie, jego sekcje i oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwórczym, handlowym, usługowym, komisowym, wydawniczym we wszystkich formach cywilno-prawnych, wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych i ustaw dotyczących działalności gospodarczej osób prawnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia i innej działalności służącej jej celom mogą być tworzone wyodrębnione przedstawicielstwa, zakłady, filie, oddziały i biura.
 3. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i prawa handlowego.
 4. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania dla realizacji celów statutowych z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 1.

Stowarzyszenie składa się z członków:

 1. rzeczywistych,
 2. zwyczajnych,
 3. korespondentów,
 4. wspierających,
 5. honorowych.
§ 2.
 1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być lekarz mający specjalizację w dziedzinie urologii i pracujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Członków rzeczywistych przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na wniosek właściwego terenowo Zarządu Oddziału, do którego kandydat składa pisemną deklarację, popartą przez dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia, oraz odpis dokumentu poświadczającego posiadanie specjalizacji w urologii. Zarząd Oddziału decyzję o wystąpieniu do Zarządu Głównego z wnioskiem o przyjęcie członka rzeczywistego podejmuje zwykłą większością głosów. Zarząd Główny o przyjęciu członka rzeczywistego decyduje zwykłą większością głosów. O przyjęciu w poczet członków rzeczywistych Stowarzyszenia zgłoszonego kandydata Zarząd Główny powiadamia pisemnie Zarząd występującego z wnioskiem Oddziału.
 3. Członkowie rzeczywiści mają czynne i bierne prawo wyborcze.
 4. Członkiem rzeczywistym zostaje członek zwyczajny z chwilą uzyskania specjalizacji w dziedzinie urologii.
§ 3.
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy lekarz nie posiadający specjalizacji w dziedzinie urologii, pracujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terenowo Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia. Zarząd Oddziału podejmuje decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
 3. Zarząd Oddziału każdorazowo zawiadamia pisemnie o przyjęciu nowego członka Zarząd Główny. Kandydaci uzyskują prawa członka zwyczajnego po zatwierdzeniu przyjęcia do Stowarzyszenia przez Zarząd Główny.
 4. Członkowie zwyczajni mają czynne prawo wyborcze.
§ 4.

Członkowie rzeczywiści i zwyczajni mają prawo do:

 1. udziału w zjazdach, posiedzeniach naukowych, kursach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych przez organizatorów oraz we wszystkich innych pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
 2. działania w sekcjach Stowarzyszenia,
 3. korzystania ze stypendiów fundowanych przez Stowarzyszenie,
 4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w udziale w zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych,
 5. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach zawodowych i administracyjnych związanych z wykonywaniem zawodu,
 6. występowania do władz Stowarzyszenia z wnioskami dotyczącymi spraw Stowarzyszenia,
 7. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych.
§ 5.

Członkowie rzeczywiści i zwyczajni oprócz przynależności do właściwego terenowo oddziału mogą należeć do innych oddziałów Stowarzyszenia.

§ 6.

Członkowie rzeczywiści i zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. przestrzegania norm etyki zawodowej,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Zarząd Główny może zwolnić częściowo lub całkowicie członka rzeczywistego i zwyczajnego z obowiązku opłacania składek na wniosek Zarządu Oddziału na określony czas.
§ 7.
 1. Członkostwo rzeczywiste i zwyczajne Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. śmierci,
  2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
  3. skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu nieopłacenia składki rocznej bez wyjaśnienia przyczyn, pomimo dwukrotnego upomnienia,
  4. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia lub za działanie na jego szkodę,
  5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Główny na pisemny i udokumentowany wniosek Zarządu Oddziału. O skreśleniu z listy członków rzeczywistych i zwyczajnych Zarząd Główny powiadamia zainteresowanego pisemnie.
 3. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieopłacenia składek może być ponownie przyjęta do Stowarzyszenia po uiszczeniu opłaty powtórnej rejestracji w wysokości potrójnej składki obowiązującej członka rzeczywistego. Ponowne przyjęcie następuje na zasadach określonych w paragrafie 2. i 3. niniejszego rozdziału, jednakże staż członkowski będzie liczony od daty powtórnego przyjęcia.
§ 8.

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków. W sprawach o wykluczenie ze Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje większością 2/3 głosów obecnych członków po wysłuchaniu sprawozdania komisji powołanej przez Zarząd Główny do wyjaśnienia okoliczności sprawy.

§ 9.
 1. Członkiem korespondentem może zostać osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów medycznych, nie pracująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wykazująca się osiągnięciami w pracy naukowej lub organizacyjnej w dziedzinie urologii lub nauk pokrewnych i współpracująca z urologami polskimi.
 2. Członków korespondentów przyjmuje Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału, Zarządu Sekcji lub z własnej inicjatywy na podstawie pisemnej deklaracji. O przyjęciu decyduje zwykła większość głosów.
 3. Członek korespondent ma prawo do udziału w zjazdach i zebraniach naukowych oraz działania w sekcjach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. O przyjęciu członków korespondentów Zarząd Główny informuje na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
 5. Skreślenia z listy członków korespondentów dokonuje Zarząd Główny na podstawie pisemnego wniosku członka korespondenta, wskutek zaprzestania kontaktów ze Stowarzyszeniem przez okres 5 lat lub na pisemny wniosek co najmniej 20 członków rzeczywistych Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków z innych uzasadnionych powodów, po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności przez powołaną w tym celu komisję. O skreśleniu z listy członków korespondentów Zarząd Główny powiadamia zainteresowanego pisemnie.
§ 10.
 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje stałą współpracę ze Stowarzyszeniem, oddziałem lub sekcją i wnosi roczną składkę członkowską w wysokości uzgodnionej między stronami lub proponuje inne formy wspierania działalności statutowej Stowarzyszenia zaakceptowane przez Zarząd Główny, Zarząd Oddziału lub Zarząd Sekcji.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny, Zarząd Oddziału lub Zarząd Sekcji zależnie od woli członka wspierającego wyrażonej na piśmie. O przyjęciu członka wspierającego oddziały i sekcje powiadamiają Zarząd Główny z określeniem zakresu i warunków współpracy. Zarząd Główny zatwierdza przyjęcie członka wspierającego na piśmie z prawem zgłoszenia zastrzeżeń zarówno co do osoby, jak i warunków przyjęcia do Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający mogą fundować stypendia przeznaczone na rozwój określonej dziedziny urologii i nagrody za prace naukowe dotyczące wybranych zagadnień urologii.
 4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach i zjazdach naukowych zorganizowanych przez wspieraną jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Komitet Organizacyjny.
 5. Członkowie wspierający mają prawo do zamieszczania informacji o produkowanym przez siebie sprzęcie i lekach w wydawnictwach Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Główny.
 6. Członkowie wspierający za zgodą Zarządu Głównego mają prawo zamieszczania informacji o produkowanym przez siebie sprzęcie i lekach w wydawnictwach Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Komitet Redakcyjny wydawnictwa.
 7. Członkowie wspierający nie mają biernego ani czynnego prawa wyborczego.
 8. Skreślenia z listy członków wspierających w zależności od szczebla współpracy dokonuje Zarząd Główny, Zarząd Oddziału lub Zarząd Sekcji:
  1. na wniosek członka wspierającego wyrażony na piśmie,
  2. wskutek niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok lub niewywiązywania się z deklarowanych form współpracy.
 9. O skreśleniu z listy członków wspierających współpracujących z oddziałem i sekcją Zarząd Oddziału i Sekcji powiadamia pisemnie z uzasadnieniem Zarząd Główny, który zatwierdza tę decyzję. O skreśleniu z listy członków wspierających zainteresowany jest informowany pisemnie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
§ 11
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub w dziedzinie urologii.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz kosztów uczestniczenia (wpisowego) w zjazdach naukowych Stowarzyszenia.
 4. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia, któremu nadano godność członka honorowego, zachowuje wszystkie dotychczasowe uprawnienia.
 5. Członek honorowy, obywatel polski, posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
 6. Członek honorowy nie będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.
 7. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów obecnych członków na pisemny wniosek 1 członka rzeczywistego po wysłuchaniu wnioskodawcy.
Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
§ 1.

Organy Stowarzyszenia stanowią:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.
§ 2.

Kadencja organów Stowarzyszenia wymienionych w 1 pkt. 2-4 trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem 5 pkt. § 4. Członkami władz Stowarzyszenia mogą być tylko członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia.

§ 3.

Organy Stowarzyszenia wymienione w 1 pkt. 2 – 4, mogą uzupełnić swój skład o nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, jednakże liczba osób włączanych nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru. Możliwość ta nie dotyczy funkcji prezesa i prezesa-elekta, przewodniczącego oddziału i sekcji. Dokooptowanie nowych członków następuje w formie uchwały organu, zatwierdzonej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 4.

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 5.
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbywa się corocznie w czasie zjazdu naukowego Stowarzyszenia.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia co cztery lata mają charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego, na którym wybierane są Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński, z wyjątkiem prezesa-elekta, który jest wybierany na rok przed upływem kadencji Zarządu Głównego.
 5. O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem z podaniem proponowanego porządku dziennego.
 6. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie rzeczywiści i zwyczajni oraz członkowie honorowi obywatelstwa polskiego, z głosem doradczym członkowie korespondenci, członkowie honorowi - obywatele państw obcych, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 7. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia otwiera prezes Zarządu Głównego proponując porządek dzienny, po którego zatwierdzeniu lub uzupełnieniu Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania.
 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia:
  1. uchwala główne kierunki działania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia,
  2. wybiera prezesa-elekta spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub przez uczestników Walnego Zgromadzenia po wysłuchaniu przedstawionego przez kandydatów programu działania,
  3. rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  4. uchwala wysokość składki członkowskiej,
  5. nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,
  6. rozstrzyga w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
  7. rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny,
  8. podejmuje uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
  9. rozpatruje wnioski zgłoszone przez członków Stowarzyszenia, Zarządy Oddziałów i Sekcji zgłoszone do Zarządu Głównego co najmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków,
  10. rozpatruje inne sprawy nie należące do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.
 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia sprawozdawczo-wyborcze ma ponadto następujące uprawnienia:
  1. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  2. zatwierdza przejęcie funkcji prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia przez prezesa-elekta,
  3. wybiera członków Prezydium Zarządu Głównego spośród kandydatów zgłoszonych przez prezesa-elekta, ustępujące władze Stowarzyszenia lub uczestników Walnego Zgromadzenia,
  4. wybiera Główną Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Stowarzyszenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
 10. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą być wybierani ponownie. Prezes Zarządu Głównego może być powtórnie wybrany na tę funkcję tylko jeden raz.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, zdefiniowane w rozdziale IX, § 1 i 2. Głosowania są jawne, ale mogą być tajne na wniosek zgłoszony przez co najmniej 10 uczestników Walnego Zgromadzenia. Głosowania w sprawie wyboru władz są tajne. Do obliczenia głosów przewodniczący Walnego Zgromadzenia powołuje Komisję Skrutacyjną złożoną z 3 członków, którą zatwierdzają uczestnicy zebrania.
 12. Przebieg i uchwały Walnego Zgromadzenia członków są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. Protokół przekazywany jest Zarządowi Głównemu.
 13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wspólne żądanie zarządów co najmniej dwóch oddziałów lub sekcji.
 14. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku, obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane i odbywa się według tych samych zasad proceduralnych.
§ 6.
 1. W skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia wchodzą:
  1. prezes, którym zostaje prezes-elekt wybrany na 1 rok przed końcem kadencji poprzedniego Zarządu Głównego,
  2. prezes-elekt po wyborze na tę funkcję przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
  3. ustępujący prezes, który jest członkiem Zarządu Głównego przez dwa lata po zakończeniu kadencji,
  4. wiceprezes, sekretarz, skarbnik i 2 członków Prezydium Zarządu,
  5. przewodniczący oddziałów Stowarzyszenia,
  6. przewodniczący sekcji Stowarzyszenia,
  7. konsultant krajowy w dziedzinie urologii; jeśli nie jest on członkiem Stowarzyszenia, posiada tylko głos doradczy.
 2. Prezydium Zarządu Głównego, na pierwszym posiedzeniu po wyborze, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów wybiera spośród siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Ustępujący Zarząd Główny przekazuje nowo wybranym władzom Stowarzyszenia w ciągu 10 dni od zakończenia kadencji Zgromadzenia wszelkie akta i majątek Stowarzyszenia.
 4. Prezes, prezes-elekt, ustępujący prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i 2 członków stanowią Prezydium Zarządu Głównego, które kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia między posiedzeniami Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu Głównego w pełnym składzie powinny być zwoływane nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
 6. Do zadań Zarządu Głównego należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. podejmowanie działań i wydawanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju urologii w Polsce,
  4. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza wydatków i budżetu oraz zatwierdzania bilansu rocznego Stowarzyszenia,
  5. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznawanych przez Walne Zgromadzenie Członków,
  6. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i sekcji oraz nadzór nad ich działalnością, czuwanie nad przestrzeganiem statutu Stowarzyszenia przez sekcje i oddziały,
  7. wydawanie organów prasowych Stowarzyszenia i powoływanie ich redaktorów naczelnych,
  8. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i prowadzenie ewidencji członków,
  9. zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń i uchwalanie projektowanego porządku obrad, opracowywanie i zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie,
  10. przygotowywanie Kongresów Naukowych, w szczególności ustalanie tematyki, miejsca i terminu kongresu, a także nadzór merytoryczny i finansowy nad organizacją kongresów,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie udziału przedstawicieli Stowarzyszenia w naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
  12. przedstawienie kandydatów na członków międzynarodowych stowarzyszeń naukowych
  13. przyznawanie stypendiów naukowych i ogłaszanie konkursów na prace naukowe
  14. występowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
  15. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  16. przyjmowanie dotacji, darowizn i zapisów,
  17. zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia,
  18. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
  19. prowadzenie wszelkich prac Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla innych władz,
  20. współdziałanie z władzami publicznymi, zawodowymi i samorządowymi w sprawach socjalno-zawodowych swoich członków,
  21. prowadzenie archiwum Stowarzyszenia i muzeum urologii polskiej,
  22. zatrudnianie – na wniosek dyrektora Biura – pracowników Biura Zarządu Głównego, zgodnie z przepisami prawa pracy, oraz decydowanie o wysokości ich poborów.
 1. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia ustala zakres czynności członków Zarządu Głównego.
 2. Zarząd Główny, na wniosek prezesa, może powoływać stałe lub doraźne ciała doradcze do wydawania opinii lub działania w sprawach określonych we wniosku o ich powołanie. Kadencja ciał doradczych mija wraz z zakończeniem danej kadencji.
 3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa lub w razie jego nieobecności - wiceprezesa.
 4. W celu realizacji swoich zadań Zarząd Główny może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały Prezydium Zarządu są przekazywane do wiadomości i akceptacji Zarządu Głównego na najbliższym zebraniu.
 6. Posiedzenia Zarządu Głównego i Prezydium są protokołowane.
 7. Posiedzenia Zarządu Głównego i Prezydium zwołują Prezes lub Wiceprezes w razie nieobecności Prezesa.
§ 7.

Prezes Zarządu Głównego:

 1. kieruje pracami Zarządu Głównego,
 2. zwołuje posiedzenia Zarządu Głównego i Prezydium,
 3. reprezentuje Stowarzyszenie na zasadach określonych w niniejszym statucie,
 4. prowadzi posiedzenia Zarządu Głównego i otwiera Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
 5. dba o dobry wizerunek Stowarzyszenia i promocję przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie.
 6. koordynuje działania Zarządu Głównego, Oddziałów terenowych i sekcji Stowarzyszenia, w tym dba o szybki przepływ informacji między Zarządem Głównym, oddziałami terenowymi i sekcjami.
§ 8.
 1. W razie nieobecności lub braku możliwości pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu Głównego, jego obowiązki przejmuje wiceprezes Zarządu Głównego.
 2. Przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt. 1 odbywa się:
  1. na czas nieobecności czasowej - na podstawie upoważnienia Prezesa Zarządu Głównego zatwierdzonego na najbliższym posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego,
  2. w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji - na podstawie uchwały Zarządu Głównego, przekazującej kierowanie pracami Stowarzyszenia do końca kadencji wiceprezesowi jako pełniącemu obowiązki Prezesa.
§ 9.
 1. Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia sprawuje swoją funkcję w stałej siedzibie Zarządu Głównego.
 2. Do zadań sekretarza Zarządu Głównego należy:
  1. prowadzenie ewidencji członków i jej bieżące aktualizowanie,
  2. informowanie Zarządu Głównego o stanie realizacji uchwał Zarządu Głównego i Walnego Zgromadzenia,
  3. opracowywanie sprawozdań z rocznej działalności Zarządu Głównego,
  4. sporządzenie protokołów z posiedzeń Zarządu Głównego i Prezydium,
  5. przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji i pieczęci Stowarzyszenia.
 1. Sekretarz Zarządu Głównego przedstawia sprawozdanie ze swej działalności na każdym Zebraniu Zarządu Głównego.
§ 10.
 1. Skarbnik Zarządu Głównego zarządza majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Skarbnik Zarządu Głównego nadzoruje prawidłowość i terminowość rozliczeń finansowych sekcji i oddziałów Stowarzyszenia, zjazdów naukowych oraz innych wpływów uzyskiwanych przez Stowarzyszenie, jego sekcje i oddziały.
§ 11
 1. Redaktorów naczelnych organów prasowych Stowarzyszenia wybiera zwykłą większością głosów Zarząd Główny spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa lub członków Zarządu Głównego.
 2. Kadencja redaktorów naczelnych trwa 4 lata. Wyboru nowego redaktora dokonuje Zarząd Główny bezpośrednio po rozpoczęciu kadencji. Odwołanie redaktora naczelnego przed zakończeniem kadencji wymaga pisemnego wniosku z uzasadnieniem, popartego przez 3/4 członków Zarządu Głównego.
 3. Redaktor naczelny każdego organu prasowego powołuje i odwołuje sekretarza, komitet redakcyjny i komitet naukowy czasopisma, po uzyskaniu opinii Prezydium Zarządu Głównego.
 4. Redaktor naczelny odpowiada za poziom naukowy i wydawniczy organu prasowego Stowarzyszenia. Praca redakcji i Komitetu Redakcyjnego jest oparta na regulaminie, który redaktor naczelny przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.
 5. Do podejmowania decyzji w sprawach finansowych i wydawniczych dotyczących organu prasowego Stowarzyszenia uprawniony jest jedynie Zarząd Główny.
§ 12.
 1. Kongresy naukowe Stowarzyszenia odbywają się corocznie zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego Stowarzyszenia co do tematyki, terminu i miejsca kongresu.
 2. Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu, powołany przez Zarząd Główny, ustala skład Komitetu Naukowego kongresu, powiadamiając o tym Zarząd Główny. Komitet Naukowy kongresu wraz z Zarządem Głównym Stowarzyszenia ustala program naukowy kongresu.
 3. Realizacją zadań szczegółowych, mających na celu organizację i przeprowadzenie corocznych kongresów naukowych, a także innych przedsięwzięć pod patronatem Zarządu Głównego, zajmuje się Biuro Kongresowe Stowarzyszenia. Biuro Kongresowe przedstawia Zarządowi Głównemu sprawozdanie merytoryczne i finansowe najpóźniej trzy miesiące od zakończenia kongresu. Podobnie Biuro Kongresowe przedstawia sprawozdania merytoryczne i finansowe z innych przedsięwzięć organizowanych na zlecenie Zarządu Głównego. Dochody z działalności Biura Kongresowego zasilają konto Zarządu Głównego Stowarzyszenia
§ 13.
 1. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Protokół z wyborów zostaje przekazany Zarządowi Głównemu.
 2. Kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej zgłaszają uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz ustępujący Zarząd.
 3. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 4. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje pracę komisji rewizyjnych sekcji i oddziałów Stowarzyszenia.
 5. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, który przedstawia Zarządowi Głównemu do wiadomości.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądać wyjaśnień.
 7. Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności, a na zebraniach o charakterze sprawozdawczo-wyborczym - sprawozdanie łącznie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 8. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
§ 14.
 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów rekomendowanych przez Oddziały Stowarzyszenia i/lub Zarząd Główny oraz zgłoszonych przez Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, wynikłych w obrębie Stowarzyszenia.
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego rozstrzygnięcie jest dla Stowarzyszenia ostateczne.
 4. Szczegółowy tryb postępowania określa regulamin Sądu Koleżeńskiego, opracowany przez jego członków i przedłożony do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.
 5. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego są protokołowane, a sprawozdanie z działalności jest przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
Rozdział V
Sekcje naukowe
§ 1.

W celu rozwijania kierunkowych zainteresowań członków Stowarzyszenia mogą być tworzone Sekcje Naukowe, które mają charakter ogólnokrajowy.

§ 2.

Sekcje Naukowe powołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej 30 członków rzeczywistych, wyznaczając tymczasowego przewodniczącego Sekcji, który zwołuje zebranie organizacyjne Sekcji, na którym członkowie założyciele Sekcji dokonują wyboru władz Sekcji.

§ 3.

Członkiem Sekcji może być każdy członek rzeczywisty, zwyczajny i honorowy Stowarzyszenia. Sekcje mają prawo przyjmowania członków korespondentów i członków wspierających zgodnie z rozdziałem III Statutu.

§ 4.

Władzami Sekcji są:

 1. Walne Zebranie Członków Sekcji,
 2. Zarząd Sekcji,
 3. Komisja Rewizyjna Sekcji.
§ 5.

Sekcje działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Ogólne Zgromadzenie Członków Sekcji, a zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

§ 6.
 1. Zarząd Sekcji składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, 4 członków.
 2. Przewodniczący Sekcji jest wybierany osobno w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub przez uczestników Walnego Zebrania Członków Sekcji.
 3. Pozostali członkowie zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez nowo wybranego przewodniczącego Sekcji lub uczestników Walnego Zebrania Członków Sekcji. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Sekcji zwykłą większością głosów wybiera spośród siebie wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Zebrania Zarządu Sekcji powinny odbywać się nie rzadziej niż co 6 miesięcy i być protokołowane.
 5. Do zadań Zarządu Sekcji należy:
  1. prowadzenie działalności zgodnie z założeniami zgłoszonymi przy tworzeniu Sekcji,
  2. kierowanie działalnością Sekcji zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Sekcji, postanowień statutu Stowarzyszenia i uchwały władz Stowarzyszenia,
  3. prowadzenie ewidencji członków Sekcji.
§ 7.
 1. Komisja Rewizyjna Sekcji składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Sekcji w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Członkowie Komisji Rewizyjnej Sekcji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Sekcji należy przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Sekcji.
 3. Komisja Rewizyjna Sekcji składa coroczne sprawozdanie ze swej działalności Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
§ 8.
 1. Do działalności Sekcji odnoszą się wszystkie przepisy obowiązujące Stowarzyszenie, z tym że kontrolę nad działalnością Sekcji sprawuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Sekcji składa coroczne sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.
§ 9.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sekcji trwa 4 lata. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji powinno się odbyć nie później niż 6 miesięcy po wyborze nowego Zarządu Głównego.

§ 10.

Sekcja może być rozwiązana przez Zarząd Główny na skutek:

 1. zaniechania działalności,
 2. działalności niezgodnej z założeniami,
 3. na pisemny wniosek 2/3 członków Sekcji.
Rozdział VI
Oddziały terenowe stowarzyszenia
§ 1.

Oddział terenowy tworzy się na podstawie uchwały Zarządu Głównego z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 30 członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

§ 2.

Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby Zarządu ustala Zarząd Główny.

§ 3.

W celu utworzenia Oddziału Zarząd Główny powołuje tymczasowego przewodniczącego, który zwołuje zebranie organizacyjne Oddziału, na którym dokonuje się wyboru władz Oddziału.

§ 4.

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
 2. Zarządu Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 5.
 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
 2. Walne Zebrania Członków Oddziału mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału mają charakter sprawozdawczo-wyborczy i odbywają się co 4 lata, nie później niż 6 miesięcy po wyborze nowego Zarządu Głównego.
 4. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
  1. uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zarządu Głównego,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór przewodniczącego Oddziału,
  5. wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek co najmniej 20 członków rzeczywistych i zwyczajnych Oddziału lub z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia i rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.
 6. W Walnych Zebraniach Członków Oddziału biorą udział z głosem decydującym członkowie rzeczywiści i zwyczajni oraz członkowie honorowi - obywatele polscy, natomiast z głosem doradczym pozostali członkowie i zaproszeni goście.
 7. Walne Zebranie Członków Oddziału jest władne podejmować uchwały zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Walnego Zebrania.
 9. Walne Zebranie Członków Oddziału jest prowadzone przez przewodniczącego i sekretarza, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania. Przebieg Walnego Zebrania Członków Oddziału protokołuje się, a kopię protokołu przesyła do Zarządu Głównego.
§ 6.
 1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i 2 członków.
 2. Przewodniczący Oddziału jest wybierany osobno w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub przez uczestników Walnego Zebrania.
 3. Pozostali członkowie zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłoszonych przez nowo wybranego przewodniczącego Oddziału lub uczestników Walnego Zebrania. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału zwykłą większością głosów wybiera wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa cztery lata. Ustępujący członkowie władz Oddziału mogą być wybierani ponownie.
 5. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1. reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
  2. kierowanie działalnością oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału, postanowieniami Statutu i uchwałami Stowarzyszenia,
  3. realizowanie celów Stowarzyszenia na obszarze swej działalności,
  4. prowadzenie ewidencji członków oddziału,
  5. zarządzanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia.
 6. Zarząd Oddziału ma obowiązek składania corocznych sprawozdań Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia ze swej działalności merytorycznej i finansowej.
 7. Działalność oddziałów opiera się na samofinansowaniu. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Członkowie wpłacają należne składki do 31 marca każdego roku na konto Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Zarząd Główny Stowarzyszenia odprowadza do 30 czerwca następnego roku 50% wpływów ze składek członkowskich do właściwych oddziałów regionalnych. Oddziały regionalne odprowadzają do Zarządu Głównego do 31 stycznia następnego roku 15% wpływów pochodzących z działalności gospodarczej oddziałów.
 8. Uchwały Zarządu Oddziału są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 9. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż co 6 miesięcy i są protokołowane.
§ 7.
 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób wybieranych w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie Członków Oddziału. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma obowiązek występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 5. Działalność Komisji Rewizyjnej Oddziału podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału składa corocznie sprawozdania ze swej działalności Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 6. Komisja Rewizyjna Oddziału składa sprawozdanie z działalności na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału z wnioskiem o udzielenie lub odmowę Zarządowi Oddziału absolutorium.
 7. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.
§ 8.

Zarząd Główny może rozwiązać Oddział terenowy Stowarzyszenia na skutek:

 1. zaprzestania działalności,
 2. działalności niezgodnej ze Statutem Stowarzyszenia,
 3. podziału istniejącego oddziału terenowego na dwa lub więcej oddziałów terenowych albo połączenia dwóch lub więcej oddziałów terenowych w jeden,
 4. na pisemny wniosek 2/3 członków oddziału.
Rozdział VII
Biura Zarządu Głównego
§ 1.
 1. W siedzibie Stowarzyszenia działa Biuro Zarządu Głównego, w skład którego wchodzą:
  1. Biuro Wydawnicze,
  2. Biuro Kongresowe,
  3. Biuro CME-CPD ds. Ustawicznego Kształcenia Medycznego (CME) i Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego (CPD).
 1. Nadzór nad pracą Biura Zarządu Głównego sprawuje dyrektor Biura.
§ 2.

Wszystkie dochody Biura Zarządu Głównego są przekazywane na konto Stowarzyszenia.

§ 3.

Strukturę i zakres działalności Biura Zarządu Głównego określa prezes Zarządu Głównego w regulaminie zatwierdzonym przez Zarząd Główny. Pracowników Biura Zarządu zatrudnia Prezes Zarządu Głównego na wniosek dyrektora Biura.

Rozdział VIII
Majątek i fundusze stowarzyszenia
§ 1.
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, pieniądze otrzymywane w drodze darowizn, spadków, zapisów i innych nieodpłatnych przysporzeń, nabyte w czasie istnienia Stowarzyszenia,
  2. składki członkowskie,
  3. odsetki od kwot zdeponowanych w bankach,
  4. wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
 2. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia podpisuje prezes wraz z sekretarzem lub skarbnikiem Zarządu Głównego.
 3. Do składania oświadczeń innych niż wymienione w pkt 2 uprawnieni są samodzielnie prezes, wiceprezes lub sekretarz Zarządu Głównego.
Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie się stowarzyszenia
§ 1.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Zmieniony Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy.

§ 2.
 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być zużyty jego majątek.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
 4. Likwidatorem Stowarzyszenia w razie jego likwidacji będą członkowie Zarządu Głównego.