Fundacja  im. dr. Wojciecha Husiatyńskiego

Jednym z celów statutowych PTU jest integracja, a także reprezentowanie członków Stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych. Wynika z tego konieczność podejmowania działań o charakterze pomocy finansowej dla rodzin przedwcześnie i nagle zmarłych urologów oraz kolegów i ich rodzin poszkodowanych przez los. Do 2005 r. ten cel realizowała Komisja Zapomogowo-Stypendialna.

We wrześniu 2005 r. nasze środowisko zostało wstrząśnięte wydarzeniem zaistniałym podczas urologicznego rejsu szkoleniowego do Tallina na żaglowcu „Dar Młodzieży”. W wyniku wypadku śmierć poniósł dr med. Wojciech Husiatyński, urolog powszechnie lubiany, o wspaniale rozwijającej się karierze, ojciec czworga dzieci, a kilku innych kolegów odniosło niegroźne na szczęście obrażenia. Do Zarządu głównego skierowano natychmiast wniosek o wsparcie finansowe dla rodziny Zmarłego. Z inicjatywy ówczesnego skarbnika ZG PTU, przy wsparciu najbliższych przyjaciół, narodził się pomysł utworzenia fundacji, która przejęłaby obowiązki Komisji Zapomogowo-Stypendialnej i w szerszym stopniu byłaby w stanie świadczyć pomoc potrzebującym kolegom z całej Polski. Zarząd Główny na posiedzeniu w Szklarskiej Porębie już w październiku 2005 r. podjął uchwałę powołującą fundację, noszącą imię Wojtka z zadaniem udzielania pomocy finansowej w sytuacjach losowych. Zgromadzono kapitał początkowy w wysokości 33 000 złotych, utworzono statut i uzyskano osobowość prawną poprzez proces rejestracyjny po wyłonieniu organów fundacji, tj. Rady i Zarządu. W marcu 2006 r. Fundacja Pomocy Urologom im. dr med. Wojciecha Husiatyńskiego została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Od tego czasu nieprzerwanie Fundacja pełni swoje statutowe cele, niosąc pomoc finansową, ale także wspierając w trudnych sytuacjach życiowych w sumie jedenaście rodzin kolegów poszkodowanych w różny sposób przez los. Obecnie (2015 r.) osiem rodzin korzysta z comiesięcznych stypendiów w wysokości 300 zł oraz wakacyjnego dofinansowania dla dzieci zmarłych kolegów. Wydatki są więc niemałe, a przecież dodać do nich trzeba podatek w wysokości ok. 6 ooo zł rocznie i koszt prowadzenia księgowości przez firmę zewnętrzną (1 200 zł rocznie).

Środki finansowe Fundacja pozyskuje przede wszystkim z dotacji Zarządu Głównego PTU. Odbyło się też kilka imprez charytatywnych, a także licytacja ofiarowanego przez firmę Medim-Inmed sprzętu urologicznego podczas Kongresu PTU w Bydgoszczy. Kilku (niestety tylko kilku) członków naszego stowarzyszenia od lat comiesięcznie wpłaca na konto Fundacji stałą, czasem wcale niemałą kwotę. Na Kongresach i innych imprezach naukowych Towarzystwa regularnie wystawiana jest znana wszystkim członkom skrzyneczka – skarbonka. Sprawozdania z działalności przewodniczący Zarządu przedstawia corocznie Zarządowi Głównemu PTU.

Idea pomocy kolegom i ich rodzinom jest unikalną i jedną z najpiękniejszych inicjatyw Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Trzeba wyrazić wielki żal, że tak mała liczba członków naszego stowarzyszenia poczuwa się do jej czynnego wspierania.

Zarząd i Rada Fundacji apelują do członków PTU: dokonajcie w swoich bankach zleceń na przekazywanie na konto Fundacji choćby niewielkich kwot; niech to będzie nawet 10 zł miesięcznie. Damy w ten sposób wyraz naszej solidarności, ale też przynależności do elitarnej grupy lekarzy, w której los każdego jej uczestnika jest nieobojętny dla pozostałych.

Zarząd Fundacji pracuje w składzie: Krzysztof Pastewka - przewodniczący (Warszawa), Władysław Bryc (Częstochowa), Tomasz Bużański (Warszawa), Piotr Kuzaka (Warszawa).

Nadzór sprawuje Rada Fundacji w składzie: Artur Antoniewicz - przewodniczący (Warszawa), Zbigniew Kwias (Poznań), Marek Sosnowski (Łódź).

Fundacja nie jest stowarzyszeniem użyteczności publicznej i z mocy prawa nie może przyjmować darowizn w postaci odliczenia podatkowego w wysokości 1%.

Nr konta:
Fundacja Pomocy Urologom im. dr. med. Wojciecha Husiatyńskiego
ul. Łowicka 19, Warszawa
Bank PKO S.A. 23 1240 1066 1111 0010 1121 1540