TABELA PUNKTACJI OPRACOWANA NA PODSTAWIE ZAŁĄCZNIKA DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 lutego 2022 r. (Dziennik Ustaw, dnia 25 lutego 2022 r, poz. 464.)

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Forma doskonalenia zawodowego Liczba punktów
udział w kursie medycznym prowadzonym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego lub sieci internetowej z ograniczonym dostępem:
  1. krajowym, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej;
  2. zagranicznym, którego organizatorem jest uczelnia medyczna, lekarskie towarzystwo naukowe, międzynarodowa organizacja lekarska lub podmiot, którego działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów uzyskała akredytację właściwego organu w państwie , w którym działalność ta jest prowadzona
1 punkt za 1 godzinę programu merytorycznego
udział w krajowym lub zagranicznym kongresie lub zjeździe, krajowej lub zagranicznej konferencji lub krajowym lub zagranicznym sympozjum naukowym 1 punkt za 1 godzinę programu merytorycznego
odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym 5 pkt za 1 dzień
udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako kolegium specjalistów albo towarzystwo naukowe lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia 3 pkt za posiedzenie
udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz lub lekarz dentysta udziela świadczeń zdrowotnych, lub organizowanym przez grupę lekarzy lub lekarzy dentystów 1 pkt za godz. szkolenia merytorycznego, nie więcej niż 6 pkt za 1 szkolenie
wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kursie medycznym, kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym krajowym lub zagranicznym 15 pkt
udział w programie edukacyjnym udostępnianym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej lub innych mediów, które umożliwiają wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości;
  1. który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej;
  2. zagranicznym, którego organizatorem jest uczelnia medyczna, lekarskie towarzystwo naukowe, międzynarodowa organizacja lekarska lub podmiot, którego działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów uzyskała akredytację właściwego organu w państwie, w którym działalność ta jest prowadzona
1 pkt za 1 godz. programu edukacyjnego
uzyskanie w zakresie nauk medycznych stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora 200 pkt
napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 100 pkt, wznowienie – 50 pkt
napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 50 pkt, wznowienie – 25 pkt
przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 30 pkt, wznowienie – 15 pkt
autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w aktualnym w dniu opublikowania publikacji naukowej wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) dwukrotność liczby punktów wskazanych w aktualnym w dniu opublikowania artykułu wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust.2 pkt 2 lit. B ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
napisanie i opublikowanie artykułu w recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym innym niż czasopismo wymienione w wykazie czasopism sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 20 pkt
przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym 10 pkt
sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego 30 pkt – za rok sprawowania funkcji opiekuna
kierowanie specjalizacją lekarzy lub lekarzy dentystów 15 pkt – za 1 lekarza za 1 rok kierowania specjalizacją
Indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego wymienionego w aktualnym w dniu opublikowania publikacji naukowej wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 5 pkt za tytuł – nie więcej niż 10 pkt w okresie rozliczeniowym
przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego 5 punktów za przynależność do jednego kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego – nie więcej niż 20 pkt w okresie rozliczeniowym
posiadanie aktywnego indywidualnego konta na internetowych edukacyjnych platformach medycznych wskazanych przez Naczelną Radę Lekarską 5 pkt za konto – nie więcej niż 10 pkt w okresie rozliczeniowym

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SYSTEMU CME-CPD

Aktywności naukowe, które nie są wymienione w powyższej tabeli , a są uznawane przez EBU, będą punktowane zgodnie z punktacją EBU. Szczegóły na: https://eu-acme.org/medicalprofessional/number-of-credits-per-activity-type/