Główna Komisja Rewizyjna, wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków, jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. Ponadto nadzoruje ona pracę komisji rewizyjnych sekcji naukowych i oddziałów terenowych Stowarzyszenia (Rozdz. IV, § 13 Statutu PTU).

Główna Komisja Rewizyjna (kadencja 2022-2026):

  • Przewodniczący – dr hab. n. med. Marek Lipiński
  • Wiceprzewodniczący – dr n. med. Przemysław Adamczyk
  • Członek – dr hab. n. med. Marcin Życzkowski