Organizatorzy instytucjonalnie związani z PTU: oddziały PTU, sekcje naukowe PTU, komitety naukowe PTU, ZG PTU

Procedura akredytacyjna – informacja dla organizatora

  1. Najpóźniej 6 tygodni przed planowanym wydarzeniem naukowym organizator jest zobowiązany do przysłania do Biura CME-CPD PTU następujących dokumentów:

  • formularz „Wniosek o przyznanie akredytacji”/ „Accreditation for CME-CPD credits attribution

  • szczegółowy (godzinowy) program w języku polskim i angielskim (z zaznaczeniem wykładów sponsorowanych),

  • lista nazwisk członków komitetu naukowego i organizacyjnego,

  • informacje: do kogo adresowane jest wydarzenie, jaka jest przewidziana liczba uczestników, jakie są planowane formy reklamy,

  • wzór ankiety dla uczestników oceniającej wartość merytoryczną wydarzenia.

  1. Komitet Akredytacyjny CME-CPD PTU dokona analizy programu naukowego i nadesłanej dokumentacji. Po uzyskaniu akceptacji Komitetu Akredytacyjnego CME-CPD PTU, Biuro CME-CPD prześle wymagane dokumenty wraz z opłatą (250 zł za rejestrację każdego wydarzenia naukowego) do Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz kopię kompletu dokumentów do okręgowej izby lekarskiej, na terenie której organizowane będzie dane wydarzenie naukowe.

  1. Po uzyskaniu potwierdzenia z Izby Lekarskiej o naliczonych punktach edukacyjnych, Biuro CME-CPD zarejestruje wydarzenie naukowe w programie EU-ACME i prześle do organizatora pisemne zawiadomienie zawierające informację o liczbie przyznanych punktów kredytowych/edukacyjnych. Pisemne zawiadomienie z Biura CME-CPD PTU upoważni organizatora do informowania o akredytacji wydarzenia i o jego rejestracji w programie EU-ACME oraz o liczbie przyznanych punktów (wcześniej taka informacja nie może być publikowana).