Koncepcja ustanowienia nagrody im. Profesora Tadeusza Krzeskiego zrodziła się w 1996 roku. Wówczas prof. Andrzej Borówka, ustępujący przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTU, zaproponował dr. med. Andrzejowi Kidawie, który przez kolejnych 8 lat kierował Oddziałem Warszawskim, przemianowanym w 2003 roku na Oddział Mazowiecki, aby zarząd tego oddziału ustanowił nagrodę przyznawaną corocznie autorowi najlepszej rozprawy doktorskiej i nadał tej nagrodzie imię profesora Tadeusza Krzeskiego.

Do roku 2005 laureatów nagrody wyłaniała Kapituła ustanowiona przez zarząd Oddziału Mazowieckiego PTU. Stały skład Kapituły stanowili: dr med. Andrzej Kidawa - przewodniczący do 2004 roku, dr hab. med. Wojciech Pypno - przewodniczący w latach 2004-2005, prof. dr hab. Czesław Szymkiewicz, prof. dr hab. Andrzej Borówka. Prof. dr hab. Zygmunt Dobrowolski oraz prof. dr hab. Zbigniew Wolski uczestniczyli w pracach Kapituły w tych latach, w których do nagrody kandydowali podopieczni stałych jej członków.

Zarząd Główny PTU, na posiedzeniu w dniu 30 września 2005 roku, przychylił się do sugestii Sponsora Nagrody, mającego jednocześnie status Członka Wspierającego PTU i zdecydował o przeniesieniu Kapituły Nagrody z Oddziału Mazowieckiego PTU do Zarządu Głównego. Wówczas, w porozumieniu z firmą AstraZeneca, postanowiono, że zmianie ulegnie także przedmiot nagrody - zamiast finansowania wyjazdu na kongres AUA, będą przynawane nagrody pieniężne.

Zasady przyznawania Nagrody im. Profesora Tadeusza Krzeskiego, określone w Regulaminie nagrody, mają na celu zapewnienie tej nagrodzie możliwie jak największej rangi. Opracowując Regulamin nagrody, dążono do stworzenia systemu sprzyjającego dalszemu budowaniu jej prestiżu.

Pozostaje zachęcić wszystkich doktorantów należących do PTU, aby w przyszłości każdy z nich pamiętał o możliwości przystąpienia do konkursu o najważniejszą nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Regulamin Nagrody im. Prof. Tadeusza Krzeskiego

Laureaci Nagrody im. Prof. Tadeusza Krzeskiego

 • 1996 rok - Tomasz Ferenz (Klinika Urologii AM w Warszawie) za rozprawę pt. Badania nad wpływem ESWL na uwalnianie endoteliny i ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego u dzieci leczonych z powodu kamicy nerki (promotor: prof. dr hab. Andrzej Borówka)
   
 • 1997 rok - Andrzej Potyka (Klinika Urologii Śląskiej AM w Zabrzu) za rozprawę pt. Ocena czynników ryzyka w operacjach organooszczędzających u chorych z nowotworem nerki (promotor: prof. dr hab. Mieczysław Fryczkowski)
   
 • 1998 rok - Violetta Łaszczewska (Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii w Warszawie) za rozprawę pt. Ocena jakości życia pacjentów leczonych z powodu złośliwych nowotworów zarodkowych jądra (promotor: prof. dr hab. Jerzy Mejza)
   
 • 1999 rok - Zbigniew Tański (Oddział Urologii Szpitala w Ostrołęce) za rozprawę pt. Zespół niskiej trijodotyroniny u chorych na gruczolakoraka nerki typu jasnokomórkowego - zależność od rozmiaru guza i stopnia jego zróżnicowania (promotor: prof. dr hab. Alicja Nauman)
   
 • 2000 rok - Piotr Chłosta (Oddział Urologii Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu) za rozprawę pt. Ocena dokładności określenia objętości gruczolaka stercza na podstawie ultrasonografii przezpowłokowej i przezodbytniczej (promotor: prof. dr hab. Andrzej Borówka)
   
 • 2001 rok - Ryszard Szcześniewski (Oddział Urologii im. Prof. T. Krzeskiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach) za rozprawę pt: Ocena porównawcza laparoskopowej przezotrzewnowej i pozaotrzewnowej dekortykacji objawowych prostych i mnogich torbieli nerkowych (promotor: prof. dr hab. Mieczysław Fryczkowski)
   
 • 2002 rok - Piotr Dobroński (Klinika Urologii AM w Warszawie) za rozprawę pt. Odległe wyniki anatomiczne i czynnościowe wytwarzania pochwy z uszypułowanego płata pęcherza moczowego w zespole Mayera-Rokitanskyego-Kustera Hausera (promotor: prof. dr hab. Maciej Czaplicki)
   
 • 2003 rok - Jacek Wilkosz (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Łodzi) za rozprawę pt. Przydatność wybranych parametrów specyficznego antygenu sterczowego w ustaleniu wskazań do powtórnej biopsji w diagnostyce raka stercza (promotor: prof. dr hab. Marek Sosnowski)
   
 • 2004 rok - Roland Dadej (Katedra i Klinika Urologii AM w Poznaniu) za rozprawę pt. Rozwój urologii w XIX i XX wieku w Wielkopolsce oraz ocena urologicznego dorobku naukowego na tle rozwoju urologii w Polsce (promotor: prof. dr hab. Zbigniew Kwias)
   
 • 2006 rok - Ewelina Szliszka (Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Wydziały Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach) za pracę pt. Cytotoksyczne działanie ligandu czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) na komórki raka pęcherza moczowego po zastosowaniu terapii fotodynamicznej (promotor: dr hab. Wojciech Król, prof. nadzw.)
   
 • 2007 rok - Bartosz Małkiewicz (Katedra i Klinika Urologii Onkologicznej AM we Wrocławiu) za rozprawę pt. Ocena wartości prognostycznych p53 , Bcl-2, Ki-67 w raku stercza (promotor: prof. dr hab. Romuald Zdrojowy)
   
 • 2008 rok - Witold Malendowicz (Katedra i Klinika Urologii UM w Poznaniu) za rozprawę pt. Heterogenność płatów prostaty szczura w odniesieniu do ekspresji genów leptyny i izoform jej receptora. Implikacje kliniczne (promotor: prof.dr hab. Zbigniew Kwias)
   
 • 2009 rok - Maciej Salagierski (I Klinika Urologii UM w Łodzi) za rozprawę pt. Ocena związku antagonisty receptora adrenergicznego (doksazosyny) ze szlakiem PI3-kinazy (PI3K) w progresji raka gruczołu krokowego; badania mechanizmów komórkowych in vitro (promotor: prof. nadzw. Marek Sosnowski)
   
 • 2010 rok – Paweł Dębiński (Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej, Akademia Medyczna im.Piastów Śląskich we Wrocławiu) za rozprawę pt. Ocena ekspresji naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF), białka p53, mdm-2, jądrowego antygenu komórek proliferujących (PCNA) oraz limfangiogenezy w raku nerki - zastosowanie jako czynników prognostycznych i wskaźników kwalifikujących do terapii uzupełniającej (promotor: prof. dr hab. Romuald Zdrojowy)
   
 • 2011 rok – ex aequo –Bartosz Dybowski (Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) za rozprawę pt. Znaczenie kliniczne słabego strumienia moczu w diagnostyce urodynamicznej kobiet (promotor: dr hab. Piotr Radziszewski)
   
 • 2013 rok – ex aequo – Kamil Muc (Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) za rozprawę pt. Analiza wybranych parametrów klinicznych u pacjentów po operacji radykalnej załonowej prostatektomii z powodu raka stercza w materiale własnym (promotor: prof. Krzysztof Bar) oraz Krzysztof Tupikowski (Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu) za rozprawę pt. Leczenie skojarzone interferonem alfa i cyklofosfamidem dawkowanym metronomicznie u chorych z zaawansowanym rakiem nerki (promotor: prof. Romuald Zdrojowy)
   
 • 2014 rok - ex aequo Sławomir Poletajew oraz Grzegorz Urbańczyk
   
 • 2015 rok - Michał Bryczkowski (Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej, Collegium Medicum w Bydgoszczy) za rozprawę pt. "Rozszerzona limfadenektomia u chorych z naciekającym rakiem pęcherza moczowego poddanych cystektomii radykalnej".
   

 • 2017 rok - Adam Madej (II Klinika Urologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi) za rozprawę pt. " Ocena przydatności badania zaburzeń przekazywania informacji w komórkach nowotworowych u chorych z rakiem pęcherza moczowego" (promotor: dr hab. n. med. Marek Lipiński)
   

 • 2018 rok - Jan Adamowicz (Katedra Urologii i Andrologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy) za rozprawę pt. "Próba odtworzenia środowiska dla prawidłowej regeneracji ściany pęcherza moczowego, badanie eksperymentalne" (Promotor pracy: prof. Tomasz Drewa).
   

 • 2019 rok - Piotr Zapała (Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) za rozprawę pt. "Opracowanie i walidacja wewnętrzna narzędzia do prognozowania stopnia pT3 raka stercza z uwzględnieniem wyniku rezonansu magnetycznego" (Promotor pracy: prof. Piotr Radziszewski) oraz Przemysław Dudek (Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Krakowie) za rozprawę pt. "Ocena wpływu zespolenia pęcherzowo-cewkowego metodą szwu ciągłego z jednym węzłem według własnego opracowania oraz techniki ciągłego szwu zespalającego van Velthoven'a na skuteczność odtworzenia ciągłości dróg moczowych, występowania powikłań pooperacyjnych i jakość chorych na raka stercza i poddanych zabiegowi laparoskopowej radykalnej prostatektomii" (Promotor pracy: prof. Piotr Chłosta).
   

 • 2020 rok - Mieszko Kozikowski (Klinika Urologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie) za rozprawę pt. "Badanie nad przydatnością obrazowania metodą wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego do oceny klinicznego stopnia zaawansowania raka stercza u chorych poddanych prostatektomii radykalnej" (promotor pracy: prof. Jakub Dobruch) oraz Mikołaj Przydacz (Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Krakowie)) za rozprawę pt. "Eksperymentalne metody leczenia nietrzymania moczu" (Promotor pracy: prof. Piotr Chłosta).
   

 • 2021 rok - Sebastian Piotrowicz (Klinika Urologii Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie) za rozprawę pt. "Analiza jakości życia chorych paddanych endoskopowej prostatektomii radykalnej z dostępu pozaotrzewonowego oraz endoskopowej prostatektomii radykalnej z dostępu przezotrzewnowego, której towarzyszy rozległa limfadenektomia" (Promotor pracy: prof. Jakub Dobruch) oraz Ireneusz Ostrowski (Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Medycznego w Krakowie) za rozprawę pt. "Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia chorych na jatrogenne wysiłkowe nietrzymanie moczu metodą wszczepienia sztucznego hydraulicznego zwieracza cewki moczowej" (Promotor: prof. Piotr Chłosta).

 • 2023 rok - Mikołaj Frankiewicz (Katedra i Klinika Urologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) za rozprawę
  "Wartość diagnostyczna obrazowania metodą rezonansu magnetycznego u pacjentów ze zwężeniem cewki moczowej” (Promotor pracy: prof. Marcin Matuszewski)

 • 2024 rok – Nagroda nie została przyznana