EBU ONLINE IN-SERVICE ASSESSMENT

Egzamin EBU In-Service jest organizowanym przez European Board of Urology corocznym sprawdzianem wiedzy z zakresu urologii. Skierowany jest przede wszystkim do rezydentów urologii i umożliwia ewaluację wiedzy uzyskanej podczas szkolenia. Egzamin jest przeprowadzany w języku angielskim i składa się ze 100 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Specjalizujący się w Polsce adept urologii ma obowiązek przystąpienia do tego egzaminu co najmniej jeden raz w ciągu szkolenia specjalizacyjnego.

Data: 11-15 marca 2024

Godzina: 00:00 – 23:59 (czas lokalny)

Czas trwania: 2 godziny

Język: angielski

Opłata rejestracyjna: 75 euro (opłata podstawowa)

50 euro (dotyczy kandydatów odbywających szkolenie w ośrodkach akredytowanych przez European Board of Urology.

Sprawdź, czy Twój ośrodek znajduje się na liście.

Opłatę rejestracyjną ponosi kandydat.

Rejestracja:

Zwykle w styczniu. Dowiedz się więcej na stronie:

http://www.ebu.com/examinations/in-service-assessment/

Styczniowy list z EBU, przypominający o tym egzaminie, przekaże adeptom w mailingu specjalista ds. egzaminów urologicznych Iga Mańk-Tuka (biuro@ptu.net.pl).

EBU WRITTEN EXAMINATION

Data: 14 listopada 2024

Godzina: 14:30 – 16:30 (czas lokalny)

Miejsce: Hotel POLONEZA przy ul. Poloneza 85 A, 02-826 Warszawa

Język: angielski / polski

Opłata rejestracyjna: 475 euro

Rejestracji kandydatów w European Board of Urology dokonuje Polskie Towarzystwo Urologiczne, które ponosi również koszty rejestracji.

Informacja dla lekarzy przystępujących do egzaminu pisemnego z urologii

Najpóźniej do 31 maja kandydat powinien przesłać pocztą elektroniczną wypełnione w WORDZIE (w doc. lub docx., a więc w wersji umożliwiającej funkcje kopiuj/wklej) Zgłoszenie do egzaminu pisemnego/ustnego (formularz do pobrania ze strony PTU w Strefie Lekarza, w zakładce Egzamin specjalizacyjny).

Ogromnym ułatwieniem przy tworzeniu bazy danych będzie ujednolicona nazwa tego dokumentu: Nazwisko_Imię_Egzamin pisemny 2024

Na resztę dokumentów, przesłanych w pdf, Biuro PTU oczekiwać będzie w lipcu. Są to:

• Statement (szablon otrzymamy z EBU najprawdopodobniej dopiero w czerwcu i natychmiast prześlemy go wszystkim kandydatom).
Super ważne!
Statement trzeba wypełnić na papierze firmowym z logotypem szpitala, w którym kandydat odbywa szkolenie, a jeśli szpital nie posiada swojego logo, to konieczna jest pieczęć szpitala. Oczywiście Statement musi być też podpisany przez kierownika specjalizacji. Dopiero taki dokument należy zeskanować i zapisać w pdf. Należy użyć następującej nazwy dokumentu: Nazwisko_Imię_Written Exam 2024 Statement

• Skan dowodu osobistego (pierwsza strona). Należy użyć następującej nazwy dokumentu: Nazwisko_Imię_Written Exam 2024 ID

• Potwierdzenie uczestniczenia w In-Service (może to być email od EBU z podziękowaniem za udział w In-Service lub wynik z tego egzaminu pobrany ze strony examfolio)

• Podpisane przez kierownika specjalizacji i zeskanowane Zgłoszenie do egzaminu pisemnego/ustnego (nazwa dokumentu ta sama, tylko w pdf: Nazwisko_Imię_Egzamin pisemny 2024)

Super ważne!
Każdy z tych dokumentów musi być zapisany i przesłany w załączniku oddzielnie.

Wszystkie dokumenty mają być przesyłane do Pani Igi Mańk-Tuki (biuro@ptu.net.pl)

Polskie Towarzystwo Urologiczne, tel. 601 919 271

EBU ORAL EXAMINATION

Data: 8 czerwca 2024

Miejsce: Warszawa

Godzina: 11:00 – 17:00 (czas lokalny)

Czas trwania: 55 minut / 1 kandydat

Język: polski

Rejestracja: Termin nadsyłania formularza zgłoszenia na egzamin do Biura PTU upływa 31 stycznia 2024.

Opłata rejestracyjna: 250 euro

Rejestracji kandydatów w European Board of Urology dokonuje Polskie Towarzystwo Urologiczne, które ponosi również koszty rejestracji.

Informacja dla lekarzy przystępujących do egzaminu ustnego z urologii

Są dwa warunki dopuszczenia kandydata do końcowego egzaminu ustnego w dziedzinie urologii:

• Zdanie egzaminu pisemnego

• Zrealizowanie programu specjalizacyjnego

Weryfikację realizacji programu specjalizacyjnego przeprowadzają:

• Wojewódzkie wydziały zdrowia publicznego

• Konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii

Komisja dopuszczająca do egzaminu ustnego, po uprzednim sprawdzeniu dokumentów przez Biuro PTU

Wykaz dokumentów, które muszą się znaleźć w Biurze PTU, prezentują metryczki 1 i 2 (zamieszczone poniżej w „Plikach do pobrania”. Trzecia metryczka (w Plikach do pobrania) służy do sprawdzania terminów odbywania staży i kursów, czy staże są odpowiednio wydłużone, gdy w ich trakcie odbywa(ją) się kurs(y). Biuro PTU personalizuje każdą z tych metryczek i przedkłada Komisji dopuszczającej do egzaminu ustnego. Czas sprawdzania dokumentów i wypełniania metryczek wynosi minimum pięć godzin dla jednego kandydata. Biorąc pod uwagę fakt, że nie jest to jedyne zadanie Biura PTU, w ciągu dnia pracy sprawdzane są dokumenty tylko jednego lekarza. O terminie sprawdzania decyduje data przesłania dokumentów. Aby kandydat miał pewność, że jego dokumenty będą sprawdzone przed posiedzeniem komisji, powinien je przesłać bez zbędnej zwłoki. Na początku kwietnia odbywa się bowiem pierwsze posiedzenie komisji. Szóstego maja – ostatnie, rozstrzygające o dopuszczeniu do egzaminu ustnego.

Wszystkie dokumenty mają być przesyłane do Pani Igi Mańk-Tuki, specjalisty ds. egzaminów urologicznych. (biuro@ptu.net.pl, tel. 601 919 271)

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszenia udziału w egzaminie ustnym i pisemnym

Metryczka cz. 1 (rozpoczęcie specjalizacji przed X 2014)

Metryczka cz. 2 (rozpoczęcie specjalizacji przed X 2014)

Metryczka cz. 1 (rozpoczęcie specjalizacji od X 2014)

Metryczka cz. 2 (rozpoczęcie specjalizacji od X 2014)

Metryczka cz. 3

ORAL EXAMINATION 2018 - SCORING SYSTEM

Przykładowy harmonogram specjalizacji